3. Vrtné práce v inženýrské geologii a geotechnice

3.1 Vrtné práce v inženýrské geologii

Vrtné práce v inženýrsko-geologickém průzkumu jsou prováděny v zásadě pro dva účely:

Samostatnou skupinu technické činnosti v inženýrské geologii tvoří sondážní práce.

3.1.1 Vrtná technika pro odběr vzorků hornin a zemin

Pro tento účel jsou používány běžné typy rotačních vrtných souprav jako pro účely ložiskové geologie nebo hydrogeologie, s aplikací technologie rotačního jádrového vrtání s přímým proplachem (u hornin) nebo bez proplachu (u zemin). U zvodněných zemin lze použít náběrné hloubení drapákovými soupravami.

3.1.2 Vrtné práce pro sledování stability svahů

V současné době slouží vrty také jako velmi důležitý prostředek pro umístění snímacích zařízení pro sledování a hodnocení deformací v horninovém prostředí. Samozřejmě, že na tyto vrty jsou kladeny speciální požadavky. Následně je uveden komplex metod, které využívají vrtného prostředí a používají se pro měření svahových deformací a pohybů:

Vrty, využívané pro sledování stability skalních stěn a svahů, jsou vrtány běžnými jádrovými rotačními soupravami, vřetenovými i lafetovými, technologií rotačního jádrového vrtání s přímým proplachem, včetně technologie lanového jádrování.

Na inklinometrický vrt nejsou z hlediska vrtání kladeny nijak mimořádné nároky. Jedná se o vrty průměru 112 mm, resp. vrty průměru 93 mm. U těchto vrtů je především nutno zajistit dobrou průchodnost, resp. přímost z hlediska následného propažování polyetylénovými pažnicemi (PE).

U inklinometrických vrtů je největší důraz kladen na správnost vystrojování a osazování vrtu PE pažnicemi. Především je nutno zajistit:

Výsledným stadiem inklinometrického vrtu by měl být vystrojený vrt s upraveným zhlavím, připravený k provádění vlastního měření.

U ostatních metod monitorování, které se provádí ve vrtech (měření pórových tlaků, extenzometrie aj.), zásadními požadavky na vrt jsou:

Měření se provádí ve vrtech realizovaných z povrchu nebo z důlních děl, např. z průzkumných štol. Komplex metod pro sledování deformací skalních stěn a převisů je ilustrován na obr. 82 a pro sledování deformací svahů a sesuvů na obr. 83.


Obr. 82: Metody pro sledování deformací skalních stěn a převisů
1 – povrchový drátový extenzometr, 2 – víceúrovňový tyčový extenzometr, 3 – mechanický indikátor pohybu, 4 – elektrický indikátor pohybu se signalizací na dálku, 5 – skalní deformetr pro určení mezní hodnoty stavu posunu skalních bloků, 6 – puklinometr pro třírozměrné měření posunu po smykové ploše, 7 – řetězový deflektometr, 8 – geofon – senzor hluků a šumů vznikajících v hornině, 9 – vyhodnocovací jednotka
Obr. 83: Metody pro sledování deformací svahů a sesuvů.
1 – povrchový drátový extenzometr, 2 – drátový extenzometr pro lokalizaci smykových zón, 3 – přesná inklinometrie, 4 – řetězový deflektometr pro měření příčného sedání, 5 – víceúrovňový tyčový extenzometr s mechanickým záznamem, 6 – deformetr (měření pohybu po kluzných plochách), 7 – dynamometr (měření předpětí kotev), 8 – hadicová vodováha na měření horizontálních pohybů, 9 – vyhodnocovací jednotka<

3.2 Vrtné práce v geotechnice

Geotechnika je obor, který aplikuje metody mechaniky zemin, mechaniky hornin, inženýrské geologie a dalších příbuzných disciplin na inženýrské stavby, těžbu nerostných surovin a ochranu životního prostředí. Je charakterizovaná následujícími činnostmi:

  1. zjišťování fyzikálních parametrů zemin a hornin prostřednictvím zkoušek a měření včetně navrhování vhodné metodiky zkušebních procesů a jejich vyhodnocování a to s ohledem na povahu příslušného inženýrského problému a konkrétní geologické situace,
  2. řešení stability přirozených i umělých svahů v zeminách a horninách, včetně návrhu sanace sesuvů. Jde například o stanovení stabilních sklonů svahů u silnic, železnic, lomů, svahů, povrchových dolů atp. Při zabezpečení skalních svahů lze využít i kotvení,
  3. řešení problematiky podzemních staveb (tunelů, šachet) s uvážením i ekologických aspektů v případech, jako jsou úložiště radioaktivních odpadů, složiště popílků, uložení výsypek atd.,
  4. posouzení dynamických účinků, jež působí na zemní i stavební konstrukce a navrhovat opatření na jejich snížení,
  5. stanovení mezních stavů v podzákladí staveb, včetně návrhů vhodných způsobů uložení a příslušných výpočtů únosnosti a sedání.